Op gerardmer.net gebruiken we cookies om u de best mogelijke navigatievaring te garanderen en om bezoekstatistieken te maken om uw ervaring te verbeteren. Al onze informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op deze pagina: Gegevensbeschermingsbeleid

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De Intercommunale VVV Hautes-Vosges Gérardmer houdt zich bezig met de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, bezoekers en iedereen die toegang heeft tot haar websites.

Alle bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder Verordening n°2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG”), Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden en alle nationale wetgeving die van toepassing is op gegevensbescherming.

Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit beleid, staat het u vrij om geen persoonlijke gegevens te verstrekken. U wordt hiermede echter gewaarschuwd dat de communicatie van sommige van deze gegevens afhankelijk is van de toegang tot de diensten en dat bij het ontbreken van dergelijke communicatie bepaalde functies en diensten kunnen worden aangetast.

1 / Waar hebben we het over?

De volgende termen hebben de hiernavolgende betekenis:

 • „Persoonsgegevens” betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die hiermee direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • „Verwerking van persoonsgegevens”: een handeling of een geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzameling, registratie organisatie, aanpassing van de instandhouding, wijziging, raadpleging van extractie, gebruik, communicatie door transmissie of verspreiding of enige andere vorm van verwerking beschikbaar, verzoening).
 • De „Gegevensbeheerder” is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de doeleinden en middelen van verwerking bepaalt, dat wil zeggen het doel en hoe deze te bereiken. In de praktijk en in het algemeen is het de particuliere of openbare instantie, die wordt belichaamd door haar wettelijke vertegenwoordiger.
 • Onder „Verwerker” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon of enige andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Een „Toegelaten Derde” betekent de overheidsinstantie, dienst of instantie die toegang heeft tot bepaalde gegevens in openbare of particuliere bestanden omdat dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan.
 • 2/Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van mijn persoonsgegevens?

  Voor de diensten die worden aangeboden op de websites www.gerardmer.net en www.gerardmer-reservation.net

  De verantwoordelijke is het Intercommunale Bureau voor Toerisme Hautes-Vosges Gérardmer, 4 Place des Déportees, 88400 Gerardmer.Tel. : + 33 3 29 27 27 27 27 - Fax: + 33 3 29 27 23 25 - Mail: info@gerardmer.net

  De wettelijke vertegenwoordiger van het Bureau voor Toerisme van Gérardmer is de heer Bruno POIZAT, directeur. 3/Op basis van welke rechtsgrondslag gebruikt u mijn persoonsgegevens?

  De behandelingen zijn gebaseerd op:

 • Ofwel betreffende de vaststelling en uitvoering van een contract, hetzij precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene persoon
 • Ofwel over de noodzaak om te voldoen aan bestaande wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • Ofwel met instemming van de betrokken personen
 • Ofwel op de noodzaak om de legitieme belangen van het Bureau voor Toerisme te voldoen
 • 4/Voor welke doeleinden verwerkt u mijn gegevens?

  Het VVV-bureau van Gérardmer kan uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om de diensten die via haar sites worden aangeboden te implementeren en actuele, correcte en relevante informatie over u te onderhouden, in het bijzonder om te voldoen aan een of meer van de onderstaande doeleinden:

 • Informatieverzoeken beheren, contactopnames, brochures bestellen
 • Het beheer van online boekingen en gerelateerde transacties (bijv. contracten, facturering, online betaling) via het boekingsplatform
 • Klanten- en prospect-relatiebeheer
 • Het beheer van de relatie en het netwerkbeheer met toeristische aanbieders en professionele partners van het Bureau voor Toerisme
 • Beheer van klachten
 • Abonnement op de nieuwsbrief
 • Verzoeken voor kamerreserveringen beheren
 • Deelname aan evenementen voorgesteld door het Bureau voor Toerisme
 • De organisatie van spelwedstrijden
 • Publicatie van afbeeldingen en video's, voor institutionele doeleinden, in overeenstemming met het recht op het beeld
 • Reviews en tevredenheidsonderzoeken van personen beheren
 • Applicatiebeheer en aanwerving
 • Productie van statistieken over het gebruik van de Websites
 • Daarnaast kan het Bureau voor Toerisme van Gérardmer persoonsgegevens verzamelen voor andere doeleinden, hetzij op basis van wettelijke verplichtingen, rechtmatig belang (met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden), hetzij op basis van voorafgaande toestemming van de betrokken personen.

  Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt u over mij?

  In het kader van de werking van haar websites en in het algemeen kan het VVV van Gérardmer uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het kader van de uitoefening van zijn taken.

  Voorafgaand aan het verzamelen van de gegevens wordt u gewoonlijk geïnformeerd of de gevraagde persoonsgegevens moeten worden ingevuld of als deze facultatief zijn.

  Gegevens die met een asterisk in een registratie- of verzamelingsformulier zijn geïdentificeerd, zijn verplicht. Het niet verlenen van deze diensten, de toegang tot de diensten en het gebruik ervan door de betrokkene is onmogelijk of een verzoek gekoppeld aan een formulier kan niet worden ingewilligd.

  De andere zijn facultatief en hun niet-verstrekking brengt de levering van diensten of antwoorden op vragen niet in gevaar, hoewel dit de relevantie ervan kan beperken.

  In het bijzonder zijn de persoonsgegevens die van u kunnen worden verzameld op de websites www.gerardmer.net en www.gerardmer-reservation.net voornamelijk van de volgende type en orde:

 • Identificatie- en contactgegevens: achternaam; voornamen; titel; geboortedatum; postadres; telefoonnummer, e-mailadres; contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigen
 • Gegevens over de professionele functie: functie, bedrijfsnaam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer
 • Verblijfsgegevens: aankomst- en vertrekdata, aantallen volwassenen en kinderen, voorkeuren en interesses (bijv. specifiek verzoek voor accommodatie, voorkeursverdieping, bedtype, culturele interesses, vrije tijd, voorkeursvoeding), vragen/opmerkingen, tijdens of na een verblijf in een van de door de Bureau voor Toerisme
 • Economische en financiële gegevens: creditcardnummer (voor transactie- en reserveringsdoeleinden), betaalmethoden, bankgegevens, enz.
 • Registratiegegevens voor nieuwsbrieven (nieuwsbrief): titel, achternaam, voornaam, e-mailadres;
 • Toepassingsgegevens: CV; kandidatuursdossier
 • Inloggegevens over de klantenzone of het bedrijfsomgeving: IP-adres, code, pagina's bekeken door de gebruiker, datum en tijd van raadpleging
 • Gegevens voor het meten van het publiek (cookies)
 • Details van het online boekingscentrum:

  Sommige gegevens is afkomstig van SITLOR. De SITLOR is het toeristeninformatiesysteem van Lorraine. Gegevens over accommodatie, activiteiten en vrijetijdsbesteding, erfgoed, restaurants en feesten en evenementen worden verzameld door een netwerk van partners en samengevoegd tot een gemeenschappelijke database. Gefinancierd door ART GE | Destination Lorraine, CDT/ADT en OT, geleid door ART GE | Bestemming Lorraine in mede-eigendom met de 4 departementale Toeristische Comités van Lotharingen (Moezel Attractiviteit — Vosges Développement — Meurthe & Moselle Tourisme — CDT Meuse), deze faciliteit brengt bijna 50 partners samen die zijn de Lorrains Tourist Offices, de belangrijkste informatie producenten van SITLOR.

  5/Hoe en hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Het Bureau voor Toerisme bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving gedurende de periode die nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor de maximale bewaartermijn die is vastgelegd in de wetgeving die in Frankrijk van toepassing is.

  Deze duur varieert afhankelijk van verzoeken, procedures, verwijzingen en hangt met name af van wettelijke vereisten.

  Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

  De verzamelde persoonsgegevens zijn voornamelijk bestemd voor de interne diensten van het Bureau voor Toerisme dat ze mag lezen. Als onderdeel van het gebruik van onze diensten, worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan externe ontvangers, waaronder:

 • Toeristische aanbieders, eigenaren van accommodatie/verblijfsoorden als onderdeel van een boeking
 • Professionele en institutionele partners (bv. collectiviteiten, andere toeristenbureaus)
 • Onderaannemers: in het geval dat het Bureau voor Toerisme de gegevensverwerking toevertrouwt aan onderaannemers, alleen onderaannemers die voldoende garanties hebben ten aanzien van de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen inzake betrouwbaarheid en beveiliging vereist door de toepasselijke regelgeving en zorgt voor de bescherming van de rechten van personen. Het Bureau voor Toerisme verbindt zich ertoe uitsluitend gebruik te maken van onderaannemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte of in landen die door de Europese Commissie zijn erkend als een adequaat niveau van wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  Aan instanties die door de wet zijn gemachtigd: in overeenstemming met de geldende voorschriften, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan geautoriseerde derden (overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, justitiële hulpverleners en ministeriële functionarissen) door een wettelijke of reglementaire bepaling, in het kader van een bepaalde missie of de uitoefening van een recht van communicatie.

  Wanneer het Bureau voor Toerisme wordt geconfronteerd met een verzoek om communicatie van een derde op basis van een tekst, ziet het erop toe dat de desbetreffende bepaling van kracht is en dat het daadwerkelijk voorziet in een recht van communicatie ten behoeve van de aanvrager.

  Worden de persoonlijke gegevens van minderjarigen verzameld?

  Het VVV van Gérardmer verzamelt in principe geen persoonsgegevens over minderjarigen jonger dan 16 jaar.

  Het Bureau verbindt zich er echter toe de toestemming van de ouders te verkrijgen voor minderjarigen jonger dan 16 jaar, indien de context of de voorschriften zulks vereisen.

  6/Hoe beveiligt u persoonsgegevens?

  Met het oog op de evolutie van de technologieën, de implementatiekosten, de aard van de te beschermen gegevens en de risico's voor de rechten en vrijheden van personen, voert het Bureau voor Toerisme van Gérardmer alle passende technische en organisatorische maatregelen uit om de vertrouwelijkheid te waarborgen; persoonsgegevens verzameld en verwerkt en een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

  7/Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen en met wie moet ik contact opnemen?

  In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke toegang te vragen tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden), de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van dergelijke gegevens.

  Om legitieme redenen kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

  Het recht van verzet en wissing is niet van toepassing op bepaalde behandelingen die onder de geldende wet- of regelgeving vallen.

  U hebt ook aanvullende rechten op grond van het nationale recht, zoals de richtlijnen voor het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

  Het VVV-bureau van Gérardmer beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming (FGB) waarmee u in geval van problemen contact kunt opnemen.

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

  Geschreven post aan de functionaris voor gegevensbescherming: DPO Office de Tourisme Hautes-Vosges Gérardmer - 4 Place des Déportees -88400 GERARDMER

  E-mail ter attentie van rgpd@gerardmer.net

  In het kader van deze verzoeken en om identiteitsdiefstal te voorkomen, dient u een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.

  Indien u, na contact met ons op te nemen, van mening bent dat uw rechten op uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL, de Franse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

  8/Cookies: Wat zijn hun doeleinden op de Website?

  De website van het Bureau voor Toerisme maakt gebruik van cookies om de goede werking en optimalisatie van de website en de aangeboden diensten te waarborgen en om verkeersstatistieken samen te stellen.

  Operationele cookies maken het navigeren eenvoudiger en verbeteren de bruikbaarheid van websites.

  Met cookies voor het meten van doelgroepen kunt u informatie vastleggen met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz...).

  U kunt zich verzetten tegen het opnemen van cookies voor het meten van doelgroepen door op het pop-upvenster „Alles weigeren” te klikken of door uw browserinstellingen te configureren zoals hieronder wordt weergegeven. Specifiek zijn de cookies die op de site zijn geïnstalleerd bedoeld om:

 • het bijhouden van doelgroepstatistieken mogelijk maken (Google Analytics)
 • op sites met een login, om de sessie actief te houden
 • communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken
 • om de keuze van acceptatie van cookies vast te leggen
 • 9/Cookies: Hoe ze in te stellen?

  Het VVV-bureau van Gérardmer gebruikt cookies voor doelgroepmetingen, waarvoor uw toestemming vereist is

  Om cookies te weigeren:

  U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies via het pop-upvenster wanneer u de site bezoekt of door uw browserinstellingen te configureren, met inbegrip van de volgende manieren:

  Voor Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

  Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

  Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

  Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

  Indien nodig wordt de gebruiker geïnformeerd dat de toegang tot bepaalde diensten en delen van de site in dit geval kan worden gewijzigd of onmogelijk.

  De duur van de opslag van cookies varieert afhankelijk van het type cookies. We gebruiken meestal cookies die zichzelf vernietigen na het einde van de verbinding. In dit geval zijn dit zogenaamde sessiecookies of browsingscookies. Een logbestand stelt ons ook in staat om alle toegang tot onze webpagina's of het downloaden van de verschillende bestanden die beschikbaar zijn op onze sites, voor een periode van 6 maanden te registreren. Tot slot wordt informatie over uw toestemming met betrekking tot cookies bewaard voor een periode van maximaal 13 maanden.

  Google Analytics en Privacy

  We gebruiken Google Analytics om uw activiteit op onze sites te volgen en om te weten hoeveel gebruikers onze pagina's bezoeken en welke inhoud en pagina's worden bekeken. De analyse is anoniem. Google Analytics-cookies worden op uw apparaat opgeslagen en kunnen worden overgebracht naar een server van Google in de VS waar ze worden opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te exploiteren, om rapporten over website-activiteiten voor exploitanten van dezelfde website samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Indien van toepassing zal Google deze informatie ook doorgeven aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is en dergelijke derden zullen dergelijke gegevens op bestelling van Google verwerken.

  Wijziging van dit Beleid

  In geval van wijziging van dit Beleid door de Dienst Toerisme van Gérardmer of indien vereist door de wet, zal het worden gepubliceerd op onze sites en zal het van kracht zijn zodra het is gepubliceerd. Daarom nodigen wij u uit om er tijdens elk bezoek naar te verwijzen om de laatste versie die permanent beschikbaar is op onze websites en applicaties te lezen.